2018 Annual Custom Car Show


 

1992 Harley Davidson FXR          Owner: David Fair