2013 Annual Custom Car Show


 

1973 Yamaha          Owner: Pat Knopp