2013 Annual Custom Car Show


 

1972 Yamaha          Owner: Pat Knopp