2014 Annual Custom Car Show


 

1972 Naguchi Yamaha          Owner: Pat Knopp